set

set
set 1. present participle - setting; verb
1) (to put or place: She set the tray down on the table.) sette, legge, plassere
2) (to put plates, knives, forks etc on (a table) for a meal: Please would you set the table for me?) dekke på bordet
3) (to settle or arrange (a date, limit, price etc): It's difficult to set a price on a book when you don't know its value.) (fast)sette, angi
4) (to give a person (a task etc) to do: The witch set the prince three tasks; The teacher set a test for her pupils; He should set the others a good example.) gi, sette opp; vise
5) (to cause to start doing something: His behaviour set people talking.) få til å
6) ((of the sun etc) to disappear below the horizon: It gets cooler when the sun sets.) gå ned
7) (to become firm or solid: Has the concrete set?) stivne, binde, størkne
8) (to adjust (eg a clock or its alarm) so that it is ready to perform its function: He set the alarm for 7.00 a.m.) stille
9) (to arrange (hair) in waves or curls.) legge (hår)
10) (to fix in the surface of something, eg jewels in a ring.) innfatte
11) (to put (broken bones) into the correct position for healing: They set his broken arm.) sette sammen/i ledd
2. adjective
1) (fixed or arranged previously: There is a set procedure for doing this.) fast, foreskrevet, obligatorisk
2) ((often with on) ready, intending or determined (to do something): He is set on going.) klar, parat, fast besluttet
3) (deliberate: He had the set intention of hurting her.) uttalt, bestemt
4) (stiff; fixed: He had a set smile on his face.) stiv, sammenbitt
5) (not changing or developing: set ideas.) meget bestemt, fastlåst
6) ((with with) having something set in it: a gold ring set with diamonds.) besatt/pyntet med
3. noun
1) (a group of things used or belonging together: a set of carving tools; a complete set of (the novels of) Jane Austen.) sett, samling
2) (an apparatus for receiving radio or television signals: a television/radio set.) -apparat
3) (a group of people: the musical set.) krets, gjeng, klikk, -sett
4) (the process of setting hair: a shampoo and set.) legg(ing)
5) (scenery for a play or film: There was a very impressive set in the final act.) dekorasjon, kulisser
6) (a group of six or more games in tennis: She won the first set and lost the next two.) sett
- setback
- set phrase
- set-square
- setting-lotion
- set-to
- set-up
- all set
- set about
- set someone against someone
- set against someone
- set someone against
- set against
- set aside
- set back
- set down
- set in
- set off
- set something or someone on someone
- set on someone
- set something or someone on
- set on
- set out
- set to
- set up
- set up camp
- set up house
- set up shop
- set upon
bande
--------
bestemt
--------
legge
--------
stø
I
subst. \/set\/
1) sett, samling
I own a set of golf clubs
jeg eier et sett med golfkøller
where's my toilet set?
hvor er toalettsakene mine?
I washed the set of blue underwear
jeg vasket det blå undertøysettet
I bought a lovely tea set
jeg kjøpte et flott teservise
they're giving a set of lectures on Norway
de har en serie forelesninger om Norge
this is a good set of drawing instruments
dette er bra tegneutstyr
he has only one set of knife, fork and spoon
han har bare ett spisebestikk
they have a set of questions for you
de har en rekke spørsmål til deg
this is a nice set of teeth
dette er en fin tanngard
he has a different set of values
han har andre verdier
we met over a chess set
vi møttes over et sjakkspill
2) (om bokverk) samtlige bind, verk
the set was incomplete, as one volume was missing
verket var ufullstendig siden ett bind var borte
the encyclopedia costs £850 the set
leksikonet koster 850 pund komplett
3) (om mennesker) (omgangs)krets, gruppe, klikk
he doesn't belong to our set
han hører ikke til vår omgangskrets
they're a set of smugglers
de er en gjeng med smuglere
that's a fine set of men
det er en statelig samling menn
4) apparat, anlegg
don't leave the TV set on
ikke la TV-apparatet stå på
that's a brand new hi-fi set
det er et helt nytt hi-fi-anlegg
5) (om tidevann eller strøm) (bevegelses)retning
do you know the set of the tide?
vet du tidevannets retning?
6) (overført) innstilling, tendens, vridning
the set of the public opinion isn't good
opinionens innstilling er ikke bra
there's a set to the right
det er en vridning mot høyre
7) helling, måte
I like the set of his head
jeg liker måten han holder hodet sitt på
8) plassering, stilling
9) form
the set of the hills has always fascinated me
formen på bakkelandskapet har alltid fascinert meg
10) (om tekstil) passform, fall
I don't like the set of his coat
jeg syns ikke jakken hans sitter bra
11) (poetisk) nedgang
they met at the crossroads at the set of sun
de møttes ved korsveien ved solnedgang
12) (sport) sett
13) (om jakthund) stand
14) (overført) angrep
15) gatestein, brostein
16) (teater eller film) kulisse(r), dekorasjon
17) (teater eller film) scene, innspillingsområde
18) (hagebruk) stikling, avlegger, setteplante
19) (grevling)hi
20) (om hår) legg
I'd like a shampoo and set, please
jeg vil gjerne ha vask og legg, takk
21) (matematikk) mengde, gruppe
22) (i visse danser) tur(er)
23) (bygg) finpuss
24) (teknikk) stivning, herding
25) vikking (av en sag)
26) (zoologi) rugeegg
27) (typografi) trykksats, sett
empty set (matematikk eller EDB) tom mengde
the fast set de forlystelsessyke, de som er med
have no set against anyone ikke ha noe imot noen
the jet set jetsettet
the literary set de litterære
make a dead set at gå løs på forsøke å legge an på
the girl made a dead set at the young man
jenta forsøkte å legge an på den unge mannen
a set of furniture et møblement
set of wheels (hverdagslig) bil, kjerre
the smart set de fine, fintfolk
theory of sets eller set theory (matematikk) mengdelære
the whole set (hverdagslig) hele gjengen, hele hurven
the young set ungdommen
II
verb (set - set) \/set\/
1) sette (frem), stille, legge ut, sette ut
could you set the chairs?
kan du sette frem stolene?
they set guards
de satte ut vakter
she set a trap
hun satte ut en felle
she set the police on him
hun satte politiet på ham
2) dekke
he's setting the table
han dekker bordet
3) (om klokke) stille
here we set our watches by the time signal
her stiller vi klokken etter tidssignalet
I'll set the alarm clock for six o'clock
jeg skal stille vekkerklokken på seks
he was setting (the hands of) the clock
han stilte en klokke
4) bestemme, fastsette
we set a time for the meeting
vi fastsatte et tidspunkt for møtet
that set the tone
det slo an tonen
she sets the fashion
hun bestemmer moten
5) fremlegge (for), gi
the teacher set them a problem
læreren fremla et problem for dem
she set certain books to be read
hun satte sammen en bokliste
I'll set the exam paper
jeg skal sette sammen eksamensoppgaven
6) få (i gang), sette (i gang)
it set his heart beating faster
det fikk hjertet hans til å slå raskere
I set the machine going
jeg satte i gang maskinen
it set people laughing
det fikk folk til å le
the news set me thinking
nyheten fikk meg til å tenke
7) (om himmellegeme eller overført) gå ned, synke
the sun sets at eight
solen går ned klokken åtte
his star has set
hans stjerne har dalt
8) stivne, sette seg, tykne
the jelly has not set yet
geleen har ikke stivnet ennå
some kinds of concrete set quickly
noen typer betong stivner raskt
9) (overført) befeste seg, sette seg, stivne
his character has set
hans personlighet har befestet seg
10) (om ansiktsuttrykk eller øyne) stivne, bli stram
his eyes set
han ble stiv i blikket
his face set
han ble stram i ansiktet
11) (typografi) sette (sats)
I set the page yesterday
jeg satte siden i går
12) (teater e.l.) legge til, foregå
he set the scene in France
han la scenen til Frankrike
the play is set in London
handlingen foregår i London
13) (om hår) legge
she had her hair set
hun fikk lagt håret
did you set your hair on rollers?
la du opp håret på ruller?
14) montere, sette opp
she was busy setting set butterflies
hun var opptatt med å sette opp sommerfugler på nåler
15) (hagebruk) sette (ned), plante, så
I set potatoes every year as a child
jeg satte poteter hvert år som barn
we should set the hedge before we leave
vi burde plante hekken før vi drar
don't set seeds here
ikke så frø her
16) (hagebruk) (få til å) sette frukt
this would help to set the tomatoes
dette vil få tomatene til å sette frukt
a tree sets
et tre setter frukt
fruit sets
frukt dannes
17) besette, innfatte
it is set with jewels
den er besatt med juveler
it's a stone set in gold
det er en stein innfattet i gull
I bought glass panes set in lead
jeg kjøpte blyinnfattede glassvinduer
he painted the sky set with stars
han malte en himmel overstrødd med stjerner
18) (om musikk) tonesette, sette
Sarah set new words to an old tune
Sarah satte ny tekst til en gammel melodi
19) (medisin, om ben eller ledd) sette på plass, reponere, sette i ledd, gro, vokse sammen
the doctor set the broken bone
legen reponerte det brukne benet
his bones will soon set
benene hans kommer snart til å gro
20) (om sag) vikke
I don't know how to set a saw
jeg vet ikke hvordan man vikker en sag
21) (sjøfart) sette
22) få til å stivne, gjøre stiv
cold sets jelly
kulde får gelé til å stivne
23) beregne, vurdere, estimere
the losses were set at £50 a day
tapet ble beregnet til å være 50 pund per dag
24) (om tidevann, strøm, vind) gå, løpe, strømme, komme
a strong current sets through the channel
en sterk strøm går gjennom kanalen
the wind sets from the west
vinden kommer fra vest
the current sets to the north
strømmen løper nordover
the tide sets in
tidevannet setter inn
25) (overført) svinge, dreie
public opinion is setting against the proposal
opinionen går imot forslaget
public opinion has set in his favour
opinionen har svingt til hans fordel
26) (om klær) sitte
the suit sets well
dressen sitter godt
27) (om jakthund) få stand, ta stand
28) (om dans) figurere
he set to his partner
han figurerte mot partneren sin
29) (i veving) fiksere
set about gå i gang med, begynne (på)
I should set about the paper now
jeg burde gå i gang med oppgaven nå
please set about (in) the right way
vær så snill å begynne på riktig måte
(britisk, hverdagslig) gå løs på, fare løs på spre, sette i gang
did you set the rumour about?
var det du som spredte ryktet?
set about doing something begynne å gjøre noe
set about it bære seg at
set about something gripe noe an, gå i gang med noe
I don't know how to set about it
jeg vet ikke hvordan jeg skal gripe det an
set against veie (opp) mot, sette (opp) mot
the advantages must be set against the disadvantages
fordelene må veies opp mot ulempene
sette opp mot, gjøre fiendtlig innstilt mot
everyone was set against him
alle var satt opp mot ham
set a good example være et godt eksempel
set a hen plassere en høne på egg
set apart sette til side, reservere, legge av
set apart from skille fra, se forskjell på
set a price on something prissette noe
you cannot set a price on friendship
du kan ikke sette en pris på vennskap
set aside legge til side, sette av, spare
my mother set aside part of her income
moren min sparte en del av inntekten sin
se bort ifra
setting aside his age, you're perfect for each other
bortsett fra alderen hans er dere perfekte for hverandre
avvise, forkaste
you cannot set aside that offer
du kan ikke avvise det tilbudet
(jus) omstøte, tilsidesette, oppheve
they are trying to set aside the will
de prøver å omstøte testamentet
the judge set aside the verdict of the jury
dommeren opphevet juryens kjennelse
set at angripe
set at large frigi, sette på frifot
set at work sette i arbeid sette i gang
set back sette en stopper for, stoppe forsinke, sinke
it set us back two hours
det sinket oss med to timer
skru tilbake, sette tilbake, stille tilbake
they set (the hands of) the clock back yesterday
de skrudde klokken tilbake i går
legge bakover
the horse set back its ears
hesten la ørene sine bakover
(hverdagslig) koste
it set me back $50
det kostet meg 50 dollar
plassere vekk fra
the house is well set back from the road
huset ligger et godt stykke fra veien
set before legge frem for, forelegge sette frem foran, sette frem til
she set wine before the guests
hun satte frem vin til gjestene
set before oneself gjøre til sin oppgave
set down sette ned
just set down that heavy bag
bare sett ned den tunge vesken
sette av, slippe av
I'll set you down at the corner
jeg slipper deg av på hjørnet
skrive ned, skrive opp, notere sette (opp), føre (opp)
set it down to my account
sett det på min regning
we'll set down rules before we start
vi kommer til å sette opp regler før vi starter
I can set it down in black and white for you
jeg kan gi deg det svart på hvitt anse, betrakte, ta
I set him down for a thief
jeg tok ham for å være en tyv
he set himself down as an author
han betegnet seg selv som en forfatter
(overført) sette på plass
set down as anse som, betrakte som
set down in writing skrive ned
set down to tilskrive, skylde på, forklare med
he set down the failure to bad planning
han forklarte fiaskoen med dårlig planlegging
set eggs plassere egg under en høne
set forth legge frem, fremstille, skildre
she set forth the theory at the conference
hun la frem teorien på konferansen
sende ut, offentliggjøre, kunngjøre gi seg i vei, legge ut, dra ut, reise
two women set forth on a journey
to kvinner la ut på en reise
they set forth against the enemy
de dro ut mot fienden
set forth for reise til
set forward (om visere på klokke) stille frem, skru frem
remember to set (the hands of) the clock forward
husk å stille frem klokken
sette frem, flytte frem legge frem, anføre, foregi
he set forward his views
han la frem sine synspunkter
fremme, hjelpe frem (gammeldags) gi seg i vei, legge ut, dra ut, reise
set free sette fri, slippe ut frigjøre
set in begynne (for alvor), falle på, sette inn
the rainy season has set in
regntiden har begynt for alvor
it set in to rain
det begynte å regne
darkness set in
mørket falt på
(om tidevann) sette inn
set off gi seg i vei, gi seg ut, reise
he's setting off on a trip
han gir seg ut på en reise
we must set off early
vi må gi oss i vei tidlig
sette i vei, løpe avgårde
she set off after the thief
hun satte i vei etter tyven
avfyre, få til å eksplodere, fremkalle
don't set off the rocket
ikke avfyr raketten
the explosion was set off by a spark
eksplosjonen ble fremkalt av en gnist
sette i gang, starte, utløse, lede inn på
that set off a chain reaction
det satte i gang en kjedereaksjon
this set him off on his favourite subject
dette ledet ham inn på hans favorittemne fremheve, forhøye, pryde
the white dress set off her suntan
den hvite kjolen fremhevet brunfargen hennes oppveie, kompensere, utligne
skille (ut), skille fra
you set off a clause by a comma
du skiller ut en leddsetning med komma
reservere, sette av
she set off a portion of the property
hun satte av en del av eiendommen
set off running begynne å løpe
set on overfalle, kaste seg over
I was set on by a dog
jeg ble overfalt av en hund
egge, anspore, jage
he set his dog on me
han pusset hunden på meg
she set Jane on to break the window
hun egget Jane til å knuse vinduet rykke frem, avansere
sette til
set oneself against eller set one's face against bestemt sette seg imot
set oneself forward fremheve seg selv
set oneself to do something sette i gang med å gjøre noe bestemme seg for å gjøre noe
set oneself up against sette seg opp mot
set one's hand to something skrive under på noe
she set her hand to the document
hun skrev under på dokumentet
sette i gang med noe
he set his hand to a task
han gikk i gang med en oppgave
set one's mind on sette seg i hodet, absolutt ville ha, være fast bestemt på
he has set his mind on (having) a bicycle
han vil absolutt ha en sykkel
she has set her mind on going there
hun er fast bestemt på å dra dit
set out gi seg i vei, dra ut, reise
Peter and James set out on a journey
Peter og James gav seg i vei på en reise
they set out at dawn
de dro ut ved daggry
begynne (sin virksomhet)
Lisa set out in business four years ago
Lisa begynte i forretningslivet for fire år siden
I set out in life with optimism
jeg gikk ut i livet med optimisme
he had not much to set out on
han hadde ikke mye å begynne med
legge frem, fremføre, skildre
she set out her reasons
hun la frem sine grunner
legge frem, vise frem, stille ut
people set out merchandise
folk stilte ut handelsvarer
sette ut, plassere (ut), sette frem stake ut (om tidevann) avta
set out for reise til
set out from dra (ut) fra, utgå fra
set out to gå i gang med, sette seg fore
they set out to reform the system
de satte seg fore å reformere systemet
set right avhjelpe
set sail sette seil
set somebody off få noen til å
it set everybody off laughing
det fikk alle til å le
set somebody over others sette noen over andre, sette noen til å overvåke andre
set somebody to sette noen til, sette noen på
she set him to the job
hun satte ham på jobben
set something going sette i gang noe
set something in order få orden i noe, fikse noe
set something off against gå opp i opp med, balansere med
set something to (music) sette musikk til noe, tonesette noe
set the ball rolling (overført) dra i gang noe, begynne med noe få samtalen i gang
set the fox to keep the geese sefox, 1
set to sette i gang for fullt
they set to and soon finished the job
de satte i gang for fullt og var snart ferdig med jobben
hugge innpå maten, kaste seg over maten
they were hungry and at once set to
de var sultne og kastet seg over maten med en gang
sette i gang med å slåss
set together sette sammen
set to work skride til verket, sette i gang sette i gang med å arbeide
set up sette opp, reise, oppføre
my family set up a fence
familien min satte opp et gjerde
could you set up the ladder?
kunne du reise stigen?
they set up a building
de oppførte en bygning
I saw them set up the tent
jeg så dem slå opp teltet
rigge opp, montere
my grandma set up her loom
bestemor rigget opp veven sin
she set up the machine
hun monterte maskinen
gjøre klar, klargjøre heise
at nine they set up the flag
klokken ni heiser de flagget
opprette, etablere, anlegge
the family set up a business in town
familien etablerte en forretning i byen
innføre
the government set up a new system
regjeringen innførte et nytt system
utnevne
first we should set up a committee
først må vi utnevne en komité fremkalle, forårsake, volde
being cold may set up an irritation
det å være kald kan fremkalle en irritasjon utstøte, sette i
he set up a yell
han utstøtte et hyl
she set up a laugh
hun satte i en latter
they set up a protest
de protesterte høylytt
gjøre frisk, få på beina
the sea air will soon set you up again
snart kommer sjøluften til å gjøre deg frisk igjen
(typografi) sette
the typographer set up an article
typografen satte en artikkel
(hjelpe til å) etablere seg
she set (herself) up as a doctor
hun etablerte seg som lege
he set his son up as a bookseller
han hjalp sin sønn å etablere seg som bokhandler bygge, sette opp
(spesielt amer., hverdagslig) sette en felle for
set up a defence (overført) gå i forsvarsposisjon, forsvare seg
set up a record sette rekord
set up for oneself starte sitt eget, begynne for seg selv
set up house begynne egen husholdning, etablere seg
set upon overfalle, kaste seg over egge, hisse, jage rykke frem, avansere
set up shop åpne forretning
set up the standard of revolt (overført) heise opprørsfanen
set up to be eller set oneself up as gi seg ut for
he set himself up as a judge of taste
han opphøyde seg til smaksdommer
set up (in) type (typografi) sette
be (well) set up with eller (be) (well) set up være velutstyrt med
the stage is set for eller the scene is set for (overført) alt er klart for, alt er lagt til rette for, det er duket for
III
adj. \/set\/
1) fast(satt), bestemt
their wages are set
lønnen deres er fast
is this the set price?
er dette den fastsatte prisen?
the date is set
datoen er fastsatt
he follows a set pattern
han følger et bestemt mønster
she follows set rules
hun følger bestemte regler
2) stiv(net), stereotyp, ubevegelig
she had a set smile
hun hadde et stivt smil
did you notice his set look?
la du merke til hans ubevegelige ansiktsuttrykk?
3) bestemt, fast, ubevegelig
he is a man of set opinions
han er en mann med meget bestemte meninger
she has become set in a fixed mould
(overført) hun har stivnet i en viss form
4) beliggende, som ligger
he's from the town set on the hill
han er fra byen som ligger på åsen
5) (hverdagslig) klar, ferdig
all set alt (er klappet og) klart
are we all set?
er vi klare?
at a set time på et bestemt tidspunkt
be set in one's way være lite fleksibel, ha inngrodde vaner, ha faste vaner
he is very set in his ways
han har meget faste vaner
be (dead) set (up)on something (hverdagslig) være oppsatt på noe
he is dead set on having the job
han er oppsatt på å få jobben
(hverdagslig) ha slått inn på
he is dead set on a dangerous course
han har slått inn på en farlig vei
get set! (sport) (klar) ferdig!
on your marks! get ready! get set! go!
innta plassene! klar! ferdig! gå!
in (good) set terms i klare ord, utvetydig
set fair (britisk, om vær) pent (uten tegn til å slå om)
a set speech en på forhånd utarbeidet tale en typisk tale

English-Norwegian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • set — set …   Dictionnaire des rimes

 • Set — (s[e^]t), v. t. [imp. & p. p. {Set}; p. pr. & vb. n. {Setting}.] [OE. setten, AS. setton; akin to OS. settian, OFries. setta, D. zetten, OHG. sezzen, G. setzen, Icel. setja, Sw. s[ a]tta, Dan. s?tte, Goth. satjan; causative from the root of E.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Set — (s[e^]t), v. t. [imp. & p. p. {Set}; p. pr. & vb. n. {Setting}.] [OE. setten, AS. setton; akin to OS. settian, OFries. setta, D. zetten, OHG. sezzen, G. setzen, Icel. setja, Sw. s[ a]tta, Dan. s?tte, Goth. satjan; causative from the root of E.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • set — /set/, v., set, setting, n., adj., interj. v.t. 1. to put (something or someone) in a particular place: to set a vase on a table. 2. to place in a particular position or posture: Set the baby on his feet. 3. to place in some relation to something …   Universalium

 • set — [ sɛt ] n. m. • 1893; mot anglais I ♦ Anglic. Manche d un match de tennis, de ping pong, de volley ball. Gagner le premier set. Partie de tennis en cinq sets. Balle de set, qui décide du gain du set. II ♦ Set ou set de table : ensemble des… …   Encyclopédie Universelle

 • set — Ⅰ. set [1] ► VERB (setting; past and past part. set) 1) put, lay, or stand in a specified place or position. 2) put, bring, or place into a specified state. 3) cause or instruct (someone) to do something. 4) give someone (a task) …   English terms dictionary

 • set — [set] vt. set, setting [ME setten < OE settan (akin to Ger setzen & Goth satjan < Gmc * satjan), caus. formation “to cause to sit” < base of SIT] 1. to place in a sitting position; cause to sit; seat 2. a) to cause (a fowl) to sit on… …   English World dictionary

 • set*/*/*/ — [set] (past tense and past participle set) verb I 1) [T] to put someone or something in a position, or to be in a particular place or position Tea s ready, he told them and set down the tray.[/ex] She set the baby on the floor to play.[/ex] 2)… …   Dictionary for writing and speaking English

 • Set — (s[e^]t), v. i. 1. To pass below the horizon; to go down; to decline; to sink out of sight; to come to an end. [1913 Webster] Ere the weary sun set in the west. Shak. [1913 Webster] Thus this century sets with little mirth, and the next is likely …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Set — has 464 separate definitions in the Oxford English Dictionary, the most of any English word; its full definition comprises 10,000 words making it the longest definition in the OED. Set may refer to:In mathematics and science:*Set (mathematics), a …   Wikipedia

 • Set! — jeu de société Trouverez vous les 4 sets ? (solution en bas de page) {{{licence}}} Auteur Marsha Falco Éditeur …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”